§1 Definicje

1. „Operator” – TEGN Iwona Kuchno, Staromiejska 6/10d 40-013 Katowice, NIP PL6262698536;

2. „Usługobiorca” – każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Usługodawcą Umowę o świadczenie usług;

3. „Umowa” – Umowa o świadczenie usług hostingowych.

§2 Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Operator świadczy na rzecz Usługobiorców następujące usługi:
a) Zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich (Web Hosting).

2. Regulamin nie dotyczy innych usług świadczonych przez Operatora.

3. Operator dołoży należytej staranności w celu zapewnienia ciągłej dostępności do swoich zasobów za pomocą Internetu, według specyfikacji zawartych w Umowie.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostarczaniu usług wynikające z przyczyn niezależnych od Operatora.

5. Operator zobowiązuje się do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych raz na tydzień, jednak nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z utraty danych przechowywanych w zasobach Operatora.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Usługobiorcę za pomocą zasobów Operatora.

7. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, o czym poinformuje niezwłocznie Usługobiorców drogą elektroniczną.

§3 Prawa i obowiązki Usługobiorcy

1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z usługi określonej niniejszym regulaminem zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. W przypadku naruszenia prawa przez Usługobiorcę, Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia wykonywania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Usługobiorcę za pomocą zasobów operatora.

3. Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Operatora w zakresie niezbędnym do realizacji usługi określonej przez niniejszy regulamin i Umowę.

4. Operator zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych Usługobiorcy w sposób bezpieczny.

5. Operator nie będzie odsprzedawał ani w żaden inny sposób udostępniał, danych osobowych swoich Usługobiorców innym podmiotom.

6. Usługobiorca ma prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych.

§4 Tryb reklamacyjny

W przypadku przerwy w dostarczaniu usług wynikającej z winy Operatora, dłuższej niż 24 godziny, Operator zobowiązuje się do bezpłatnego wydłużenia świadczenia usług o jeden miesiąc za każde rozpoczęte 72 godziny przerwy w świadczeniu usług.

§5 Zawarcie Umowy

1. Umowa zostaje zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności obu stron przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w szczególności za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem www.tegn.pl prowadzonego przez Operatora.

2. Przed zawarciem umowy abonent zobowiązany jest wskazać informację czy składa zamówienie na usługę hostingową jako konsument czy jako przedsiębiorca.

3. Tryb zawarcia umowy za pośrednictwem serwisu internetowego:
a) Usługobiorca wskazuje dane określone w formularzu zamówienia udostępnionym w serwisie internetowym;
b) Usługobiorca akceptuje regulamin;
c) Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Operatora przyjęcia zamówienia na usługę hostingową.

§6 Płatności

1. Umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy. Okres ten jest równy okresowi rozliczeniowemu.

2. Usługobiorca, który zawarł Umowę zobowiązany jest do uregulowania zobowiązań finansowych wobec Operatora w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT (przesłania drogą elektroniczną).

3. Termin płatności może ulec wydłużeniu za zgodą Operatora. Zgoda wyrażana jest w sposób pisemny i przesyłana drogą elektroniczną.

4. Wartość zamówionej usługi wskazanej na fakturze VAT określona jest przez Operatora w drodze ustaleń z Usługobiorcą w dniu zawarcia przez Usługobiorcę umowy.

5. Jeśli na 14 dni przed upływem okresu rozliczeniowego Usługobiorca, nie wypowie na piśmie Umowy, Umowę uznaje się za zawartą na kolejny okres 12-miesięcy.

6. Operator może wypowiedzieć zawartą Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Operatora, Usługobiorcy przysługuje rekompensata w wysokości proporcjonalnej do wniesionej opłaty oraz ilości dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego.

7. Operator może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Usługobiorca naruszy postanowienia regulaminu, Umowy lub obowiązujące przepisy prawa. W takich przypadkach Usługobiorcy nie przysługuje rekompensata, na warunkach określonych w ust. powyżej.

§7 Postanowienia końcowe

1. Spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny – o ile Usługobiorcą będzie podmiot polski. W przypadku świadczenia usług na rzecz podmiotu obcego sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.